Sertifikācija image

DARBA AIZSARDZĪBAS KOMPETENTO SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJU VEIC
Personāla sertifikācijas institūcijas:

SIA "Sertifikācijas centrs"
SIA "Metrio" Sertifikācijas centrs

Prasības kompetentajiem speciālistiem
Lai varētu sniegt ārpakalpojumu uzņēmumiem, kompetentajam speciālistam ir nepieciešama profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzības jomā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists".
Darba aizsardzības vecākais speciālists, kurš ieguvis minēto izglītību, ir pielīdzināms kompetentam speciālistam un ir tiesīgs sniegt ārpakalpojumu uzņēmumiem piecus gadus no izglītību apliecinošā dokumenta saņemšanas dienas. Pēc minētā termiņa beigām speciālistam ir jāvēršas personāla sertifikācijas institūcijā, lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu.
Personāla sertifikācijas institūcijā speciālists iesniedz iesniegumu un šādus dokumentus:
1) izglītību apliecinošu dokumentu par profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" (kopiju) vai kompetenta speciālista sertifikātu par iepriekšējo darbības periodu (kopiju);
2) vienu vai vairākus dokumentus, kas apliecina speciālista ne mazāk kā triju gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā (vai to kopijas);
3) dokumentus, kas apliecina speciālista zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 80 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā (kopijas).
Personāla sertifikācijas institūcija organizē testu un novērtē speciālista kompetenci darba aizsardzības jomā.
Sertifikācijas eksāmenu (90min) veido divas daļas:
1) teorētiskā daļa - tests, kurā speciālists atbild uz 30 testa jautā­jumiem (testa jautājumi);
2) praktiskā daļa, kurā speciālists risina trīs iepriekš sagatavotus situāciju uzdevumus.
Personām, kuras ir nokārtojušas sertifikācijas eksāmenu, personāla sertifikācijas institūcija izsniedz kompetentā speciālista sertifikātu, kura derīguma termiņš ir pieci gadi.
Lai turpinātu darbību, pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām kompetentais speciālists atkārtoti sertificējams personāla sertifikācijas institūcijā.
Pirms praktiskās darbības uzsākšanas kompetentajam speciālistam ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība tādā apjomā, lai segtu pakalpojuma saņēmējam nodarītos zaudējumus, kas varētu rasties viņa profesionālās darbības dēļ, bet ne mazāk kā 14230 euro apmērā. Kompetentā speciālista civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā viņa darbības periodā.
Labklājības ministrijas mājas lapā tiek publicēti dati par sertificētajiem kompetentajiem speciālistiem. Sarakstā tiek iekļautas arī personas, kas pēdējo piecu gadu laikā ieguvušas augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzībā un ir tiesīgas darboties kā kompetentie speciālisti, ja šīs personas ir iesniegušas Labklājības ministrijā iesniegumu par atļauju publicēt savus personas datus.