Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Sadarbības partnerības projekts pieaugušo izglītības sektorā CARE: Social Death Awareness Initiative IR UZSĀKTS!

02.04.2024.

Projekta numurs: Nr. 2023-2-LV01-KA210-ADU-000176412 

Projekta darbības laiks: 2024.gada 1.aprīlis- 2026.gada 31.marts 

Projekta dalībnieki 

Lai īstenotu CARE jeb Social Death Awareness Initiative projektu, apvienojās 3 partneri no 3 ES valstīm:

 ➢ Latvija (koordinators) BIEDRĪBA “Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācija” 

➢ Kipra OMNIA RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD 

➢ Slovēnija DRUSTVO DISORA 

Projekta mērķi 

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības savstarpējo uzticēšanos un saliedētību, uzsverot, ka izglītotāji un darba devēji uzņemas atbildību par to, lai veicinātu iekļaušanas rādītāju pilnveidošanu, kas ietekmē pieaugušo izglītojamo paredzamo produktīvo karjeru un centienus iesaistīties sabiedrības dzīvē. 

1. Izglītot pieaugušo izglītotājus un mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvjus par sociālās nāves fenomenu vietējā/reģionālā/valsts/Eiropas līmenī, tādējādi stiprinot šo speciālistu empātijas līmeni. 

2. Nodrošināt pieaugušo izglītotājus un mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvjus ar vadlīnijām, resursiem un pamatiem padziļinātai izpratnei par kompleksām sabiedrības vajadzībām un nepilnībām sociālās nāves profilakses jomā, kas ir daļa no to sociālo un aktīvo pilsonisko spēju ilgtspējīgas attīstības. 

3. Definēt kopīgo vērtību, interešu un vajadzību pamatnostādnes, ko ietekmē dažādas lomas izglītības un darba attiecībās, lai konstruktīvi sekmētu tolerantas sabiedrības izaugsmi. 

4. Sekmēt pieaugušo izglītojamo sagaidāmo produktīvo karjeru un labklājību, vienlaikus aizsargājot potenciālos upurus no sociālās atstumtības procesa attīstības. 

Plānotie rezultāti 

1. Ziņojums par sociālās nāves izpratnes pamata kartēšanu, lai noteiktu pamata izpratnes līmeni par sociālo nāvi partnervalstīs. 

2. Digitālais ceļvedis “Sociālās izolācijas shēma: modeļa skaidrojums” - visaptverošs tēmas un modeļa skaidrojums, kas ietver tiešsaistes teksta, audio-vizuālo resursu un uz pierādījumiem balstītu sociālo saikņu veicināšanas apvienojumu, lai sniegtu mērķa grupām skaidrus ieteikumus par rīcību, kas mazina sociālās izolācijas shēmas attīstības risku; 

3. Sociālās nāves izpratnes kampaņa, lai veicinātu sociālās nāves izpratni un tās ietekmi uz mācīšanos un darba vidi, izmantojot ceļveža “Sociālās izolācijas shēma: modeļa skaidrojums” saturu. 

4. Sociālās nāves izpratnes pārbaudes ziņojums, kurā salīdzinātas esošās zināšanas par sociālās nāves fenomenu starp bāzes un pārbaudes ziņojumu, lai secinātu par progresu, kas panākts sociālās nāves izpratnes veicināšanas kampaņas īstenošanā. Aktuālā informācija par projektu un rezultātiem Gan projekta īstenošanas gaitā, gan pēc projekta īstenošanas, visi izstrādātie resursi būs bezmaksas un publiski pieejami jebkuram interesentam. Informācija par projekta (latviešu valodā) tiks publicēta LDASA mājaslapā sadaļā “JAUNUMI”, kā arī LDASA Facebook kontā https://www.facebook.com/profile.php?id=61550485860778 Projektam tiks izstrādāta arī sava tīmekļa vietne (angļu, latviešu, slovēņu un grieķu valodās) un Facebook konts (angļu valodā). 

KAS IR ERASMUS+? 

Programma “Erasmus+” ir ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. Izglītība, apmācība, jaunatne un sports ir galvenās jomas, kuras atbalsta iedzīvotāju personisko un profesionālo attīstību. Kvalitatīva, iekļaujoša izglītība un apmācība, kā arī ikdienējā un neformālā mācīšanās galu galā nodrošina jauniešiem un visu vecumu dalībniekiem kvalifikācijas un prasmes, kuras ir nepieciešamas jēgpilnai līdzdalībai demokrātiskā sabiedrībā, starpkultūru izpratnei un veiksmīgai ienākšanai darba tirgū. Ņemot vērā programmas gūtos panākumus laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam, programma “Erasmus+” pastiprina savus centienus paplašināt iespējas, kuras tiek piedāvātas lielākam skaitam dalībnieku un plašākam organizāciju lokam, koncentrējoties uz kvalitatīvo ietekmi un ieguldot iekļaujošākās un saliedētākās, zaļākās un digitāli lietpratīgākās sabiedrībās.Vairāk informācijas tīmekļa vietnē https://www.erasmusplus.lv/ 

PROGRAMMAS ERASMUS+ PRIORITĀTES 

Programmas mērķis ir veicināt vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu, daudzveidību un taisnīgumu visos tās pasākumos. Šie mērķi ir cieši saistīti ar organizācijām un pašiem dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju, tādēļ programma tiecas nodrošināt tām attiecīgus mehānismus un resursus. Organizācijām, izstrādājot savus projektus un darbības, ir jāīsteno iekļaujoša pieeja, lai tie būtu piekļūstami daudzveidīgam dalībnieku lokam.